ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ First Take 👍

 5,010  81  535

Replies

@Maurya_Here Profile picture MAURYA 🌐

@Maurya_Here

 2 months ago

@PuneethRajkumar @ShriHariS_Pawar Retweets yenro isht kadime idhe, 😑😑😑😑😑bega share madi retweet maadro......comments haaki jaasthi.. #YuvarathnaaSongsSoon #Yuvarathnaa

 10  2  3

@PuneethRajkumar All time Industry hit #BangaradaManushya... Evergreen movie of #KFI always👍💯

 7  1  3

@PuneethRajkumar Nostalgic ♥

 12  1  1
@Maurya_Here Profile picture MAURYA 🌐

@Maurya_Here

 2 months ago

@PuneethRajkumar At least 1k retweets beku bef9re 1hr idukke bega RETWEET.... FAST come on #Appu cults... RETWEET and Comment and share....

 8  1  5

@PuneethRajkumar Love You Boss

 7  1  2